Ἀγαπητά μου παιδιά,  

Σήμερα ἡ σκέψη καί ἡ προσοχή ὅλων μας στρέφεται πρός ἐσᾶς, τίς νέες καί τούς νέους τῶν εὐλογημένων νησιῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἀπό σήμερα καί πάλι μετά τήν καλοκαιρινή ἀνάπαυλα ξεκινᾶτε τόν καλό ἀλλά καί κοπιαστικό ἀγῶνα τῆς μελέτης, τῆς γνώσης καί τῆς μόρφωσης, ὅπως αὐτή μέσα ἀπό τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία ἐπιτυγχάνεται. Καί ἰδιαιτέρως σήμερα προσευχόμαστε γιά ὅλους ἐσᾶς τελῶντας τήν ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ ζητῶντας ἀπό τόν Χριστό μας, τόν πραγματικό φίλο καί συνοδοιπόρο ὅλων μας, νά σᾶς δώσει πλούσια τή χάρη καί τήν εὐλογία Του ὡς ἐφόδιο γιά τήν προσπάθεια πού θά καταβάλλετε στό νέο σχολικό ἔτος. 

Τό Εὐαγγέλιο πού μόλις διαβάσαμε τελείωνε μέ μία φράση, τήν ὁποία ἀξίζει νά προσέξουμε: «Καί ὁ Ἰησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι». Οἱ τρεῖς αὐτές λέξεις παρουσιάζουν τό πῶς τό «παιδίον Ἰησοῦς» μεγάλωνε: «σοφίᾳ» δηλαδή ἀποκτῶντας νέες γνῶσεις, «ἡλικίᾳ» δηλαδή ὡς πρός τή σωματική ἀνάπλαση καί «χάριτι», δηλαδή ὡς πρός τά ψυχικά χαρίσματα.   

Αὐτά τά τρία χαρακτηριστικά, παιδιά μου, σᾶς προτρέπω πατρικά νά εἶναι καί δικοί σᾶς στόχοι μέσα στή νέα σχολική χρονιά καί σέ ὅλη τή ζωή σας γενικότερα. Ἡ οἰκογένειά σας καί τό σχολεῖο μεριμνοῦν ὥστε νά μεγαλώνετε «σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ». Φροντίζουν ὥστε νά ἀποκτήσετε στο σχολεῖο ὅσο τό δυνατόν περισσότερες δεξιότητες καί γνώσεις, ἀλλά καί νά ἔχετε ὅ,τι χρειάζεσθε γιά νά ζεῖτε καλά. Ὅμως, μεγαλώνοντας καί εὑρισκόμενοι στήν εὐαίσθητη περίοδο τῆς ἐφηβείας, εἶναι πολύ σημαντικό νά προσπαθεῖτε νά μεγαλώσετε καί «χάριτι», νά στολίσετε τήν ψυχή σας μέ χαρίσματα, ἀξίες καί ἀρετές, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.     

              Τά πνευματικά αὐτά τά χαρίσματα, μέ τά ὁποῖα καλεῖσθε νά ἐφοδιάσετε τήν ψυχή καί τήν προσωπικότητά σας, θά δώσουν μεγαλύτερη ἀξία καί στα ἐφόδια, πού μέσῳ τῆς ἐκπαίδευσης καί τῆς γνώσης θά ἀποκτήσετε. Ἄλλωστε ἀπό πολύ παλιά οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι εἶχαν φθάσει στό συμπέρασμα ὅτι «ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς εἶναι πανουργία». Ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νά γίνει ἐπικίνδυνη καί νά χάσει τήν ἀξία της, ὅταν γίνει ὅργανο ἐκείνων πού ἔχουν γνώση καί ἡλικία, ἀλλά τούς λείπει ἡ ἀρετή, ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. 

             Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες τιμῶνται ὡς προστάτες τῶν Γραμμάτων καί ὁλόκληρης τῆς Παιδείας. Καί αὐτό διότι τόλμησαν καί κατάφεραν κάτι, τό ὁποῖο ἄλλαξε τήν πορεία τῆς ἱστορίας καί τῆς παιδείας. Μέ τόν προσωπικό τους πνευματικό ἀγῶνα ἀλλά καί μέ σπουδαία ἐκπαίδευση καί μελέτη ἔγιναν πρότυπα γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως ἐποχῆς. Πρότυπα χριστιανικῆς τελειότητας, ἐπιστημοσύνης καί φιλομάθειας. Τόνιζαν τήν αξία τῆς ἀρχαιοελληνικῆς παιδείας, ὄχι ὅμως ἀποκομμένης ἀπό τη χριστιανική ἀρετή, ἀγάπη καί ἠθική. 

Εὐχόμενος τόν ἀπό τό Θεό φωτισμό καί πολλή δύναμη στίς καθηγήτριες καί τούς καθηγητές μας γιά τό ἱερό λειτούργημά τους, μέ πατρική ἀγάπη καί πολλή ἀγωνία προσεύχομαι ἡ νέα σχολική χρονιὰ νὰ εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη, καρποφόρα καί θεάρεστη γιά ὅλους σας.  

Ὁ Ἐπίσκοπός σας 

+ Ὁ Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων Ἀμφιλόχιος